Friday, December 17, 2010

LAD101 vår 2010 målsetting - f06

Målsetting er viktig for å vise dimensjoner og avstander. Del2 av øvingsoppgaven viser hvordan man bør sette opp en målsettingsstil (dimstyle) i AutoCAD slik at den er i overenstemmelse med Norsk Standard. Det enkleste er å sett den opp slik at størrelsene på tall og mållinjer stemmmer med målestokk 1:1000 for deretter å skalere selve målsettingsstilen til å passe for andre målestokker.

Del 2:


Alternativt kan målsetting som skal være synlig i flere målestokker løses ved at AutoCAD skalerer teksten automatisk ut fra hvilken målestokk som velges ved utskrift. Dette gjelder forøvrig alle elementer som er påskrifter (Annotations). Man kan velge om man vil bruke en slik metodikk eller skalere teksten selv manuelt for hver målestokk og skille tekstelementer på ulike lag til målestokkene. Del 3 av øvingsoppgaven ser innledende på metodikken som er relativt ny i AutoCAD og foreløpig ikke så utbredt.

Del 3:


Forelesningsnotat i Powerpoint - f06
Forelesningsnotat i PDF - f06
Notat til øving - ø06
Øvingsfiler - ø06

No comments:

Post a Comment